Okunma Sayısı: 20086
CANLI YORUMLAR

Bijuteri Için Aletler

Ta­kı yap­mak için ge­rek­li olan te­mel alet­ler, ge­nel­de her ev­de bu­lu­nan ve her gün kul­la­nı­lan alet ve mal­ze­me­ler­dir

 

Ta­kı yap­mak için ge­rek­li olan te­mel alet­ler, ge­nel­de her ev­de bu­lu­nan ve her gün kul­la­nı­lan alet ve mal­ze­me­ler­dir. Di­kiş iğ­ne­le­ri, ma­kas ve ya­pış­tı­rı­cı gi­bi. Ama en özel mal­ze­me­yi ve­ya ale­tleri, ta­kı mal­ze­me­le­ri sa­tan bel­li baş­lı mer­kez­ler­den edi­ne­bi­lir­si­niz.

PEN­SE­LER

Ta­kı ya­pım aşa­ma­sın­da fark­lı tip­te pen­se­le­re sa­hip ol­mak işi­ni­zi çok ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır. Kü­çük halkalar ve­ya me­tal tel­den ya­pıl­mış kü­pe­ler için yu­var­lak uç­lu, klips kı­sım­la­rı­nı sı­kış­tır­mak ve­ya da­ire­le­ri ka­pat­mak için ya­rı yu­var­lak uç­lu ve son ola­rak te­li da­ha iyi kav­ra­ya­bil­mek için düz uç­lu pen­se­le­ri pi­ya­sa­da bu­la­bi­lir­si­niz.

MA­KAS­LAR, KE­Sİ­Cİ­LER, EĞE­LER VE DEL­ME ALET­LE­Rİ

Tel ve ba­kır pla­ka­lar ma­kas ve özel ke­si­ci­ler ile ke­si­lir; in­ce diş­li eğe­ler, ça­pak­la­rı kö­relt­me iş­lem­le­rin­de kul­la­nı­lır; delgeçler ise kü­çük de­lik­le­ri aç­ma ko­nu­sun­da yar­dım­cı olur.

YA­PIŞ­TI­RI­CI VE SİLİKON TA­BAN­CASI

He­men ku­ru­yan ya­pış­tı­rı­cı­lar, ge­nel ola­rak nay­lon ip­le­ri bir­leş­tir­mek­te kul­la­nı­lır. İki ipek ipi bir­leş­tir­mek için ise, bir dam­la trans­pa­ran tır­nak oje­si kul­lan­mak ye­ter­li ola­bi­lir. Silikon ta­ban­ca­sı ise, bir­bi­rin­den de­ği­şik özel­li­ğe sa­hip mal­ze­me­le­ri bir­bi­ri­ne ya­pış­tır­mak için ide­al­dir.

BO­YA­LAR

Trans­pa­ran, par­lak ve­ya sa­ten bo­ya­lar, ge­nel­de ta­sar­la­nan ta­kı­yı ko­ru­ma­ya, ki­mi za­man da da­ha de­ğer­li bir et­ki ya­rat­ma­ya ya­rar. Bi­ju­te­ri ma­ter­yal­le­ri­nin kü­çük ol­ma­sı ne­de­ni ile ge­nel­de kü­çük fır­ça­lar kul­la­nı­lır.

TEL SAR­MA ALE­Tİ

Bu alet, me­tal tel­le­rin spi­ral bi­çim­de kul­la­nıl­dı­ğı du­rum­lar­da ge­rek­li­dir. Tek ve­ya çift ola­rak kul­la­nı­lır ve pi­ya­sa­da de­ği­şik öl­çü­ler­de sa­tıl­mak­ta­dır. 

YÜZÜK ÖLÇÜ ÇUBUĞU 

Yü­zük ya­pı­mı­nın ol­maz­sa ol­maz mal­ze­me­le­rin­den bi­ri­dir. Çün­kü yü­zük ya­pı­mın­da ön­ce­lik­li ola­rak par­mak ça­pı­nı bil­me­niz ge­re­kir.

BON­CUK DİZAYN TAHTASI

Uzun bir ipe bon­cuk di­zil­me­si ge­rek­ti­ğin­de kul­la­nı­lan alet­tir. Gö­rü­nü­mü bir ku­tu şek­lin­de­dir ve için­de mil ve ka­pak bu­lu­nur. Ku­tu ken­di ek­se­ni üze­rin­de dön­dü­rü­le­rek, bon­cuk­la­rın ipe ko­lay­ca di­zil­me­si sağ­la­nır.

Dİ­KİŞ İĞ­NE­LE­Rİ

Fark­lı ka­lın­lık­ta ip ve tel için çe­şit­li ebat­lar­da­ki di­kiş iğ­ne­le­ri çok işe ya­rar. Ay­rı­ca pi­ya­sa­da in­ci diz­mek için ipek ip­lik ge­çi­ril­miş il­mek­li iğ­ne­ler bul­mak da müm­kün­dür.

 

  • Ann Boyutu
    
İLGİLİ HABERLER

Yorum Yaz

Yasal Uyarı:Bu iletişim platformunda yorum yazanların, bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site veya ziyaretçileriyle iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini, modaretörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen ilgili kişilere aittir. Sitemizde reklam unsuru içeren yorumlara ve yönlendirici linklere yer verilmemektedir. Yorumlarınızı yazarken lütfen bunu dikkate alınız. Aksi halde iletileriniz yayından kaldırılacaktır.
 

KATEGORİNİN HABERLERİ
MONTAJ MALZEMELERİ
IP VE TELLER
DESTEK MALZEMELERİ
2012-2013 SONBAHAR-KIŞ
ÜNLÜLERİN KOMİK ANLARI
İLGİNÇ DÜĞÜNLER
Adınız:
 
Soyadınız:
 
Email:
   
Sikayet & Öneri:
 
Talebinizi Seçiniz :