Okunma Sayısı: 13754
CANLI YORUMLAR

Montaj Malzemeleri

Pi­ya­sa­da bu­lu­nan mon­taj mal­ze­me çe­şit­le­ri o ka­dar ge­niş­tir ki, ha­zır­la­mak is­te­di­ği­niz ta­kı­ya gö­re en uy­gun mal­ze­me­yi bul­mak­ta hiç­bir za­man zor­luk çek­mez­si­niz. Mon­taj mal­ze­me­le­ri üç renk­te­dir: Al­tın, gü­müş ve bronz

 

Kİ­LİTLER

Öl­çü ve tip­le­ri­ne gö­re sı­nıf­lan­dı­rı­lır­lar. En faz­la kul­la­nı­lan ki­lit to­ka şe­kil­le­ri kop­ça­lı, vi­da­lı, çıt çıt­lı, yay­lı ve mık­na­tıs­lı olan­lar­dır.

İP­LİK SO­NU KAP­SÜL­LE­Rİ

Bun­lar, in­ci ve­ya bon­cuk di­zi­si­nin so­nu­na ko­nu­lan ve ki­lit hal­ka­sı­nın içe­ri­sin­den ge­çe­bi­le­ce­ği bir de­lik bu­lu­nan kap­sül­ler­dir. Çap ve şe­kil­le­ri­ne gö­re fark­lı se­çe­nek­le­re sa­hip ürün se­ri­le­ri pi­ya­sa­da sa­tıl­mak­ta­dır.

ARA VE­Rİ­Cİ­LER VE ME­SA­FE ÇU­BUK­LAR 

Bir­den faz­la in­ci ve bon­cuk di­zi­si­nin ay­rı ay­rı dur­ma­sı­nı sağ­la­yan ara ve­ri­ci çu­buk­lar, ay­nı par­ça üze­rin­de bir­den faz­la de­lik bu­lu­nan me­tal mal­ze­me­ler­dir. Me­sa­fe çu­buk­la­rı ise, bon­cuk­la­rı di­zer­ken ara­la­rı­na ko­nan me­tal dir­sek­ler olup, bir­çok de­ko­ra­tif form­da bul­mak müm­kün­dür.

Dİ­Zİ SO­NU BAĞ­LA­YI­CI­LA­RI

Di­zi so­nun­da ip­le­ri bağ­la­mak için kul­la­nı­lan me­tal hal­ka­lar­dır. İp­le­rin bağ­lan­tı­sı ya­pıl­dık­tan sonra düz ağız­lı bir pense (kargaburnu, yan keski ve yuvarlak uçlu) ile ezi­lir­ler. 

KÜ­PE MON­TÜR­LE­Rİ

Pi­ya­sa­da bu­lu­nan mal­ze­me se­çe­nek­le­ri kar­şı­sın­da se­çim yap­mak­ta zor­la­na­bi­lir­si­niz. Sar­kın­tı­lı şe­kil­ler, de­ği­şik çen­gel­li form­lar, ku­lak ar­ka­sın­dan ke­le­bek vi­da ile sı­kı­lan­lar, düz dü­zey­li­ler ve­ya klips ve vi­da şek­lin­de olan­lar…

KOP­ÇA­LAR

De­ği­şik öl­çü­ler­de, oval ve­ya yu­var­lak olup, kop­ça­nın ki­lit­le­ne­bi­le­ce­ği bir nok­ta­ya sa­hip­tir­ler. Kop­ça­la­rı ha­zır al­ma­yıp, me­tal bir tel ve pense yar­dı­mı ile ken­di­niz de ya­pa­bi­lir­si­niz.

 

  • Ann Boyutu
    
İLGİLİ HABERLER

Yorum Yaz

Yasal Uyarı:Bu iletişim platformunda yorum yazanların, bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site veya ziyaretçileriyle iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini, modaretörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen ilgili kişilere aittir. Sitemizde reklam unsuru içeren yorumlara ve yönlendirici linklere yer verilmemektedir. Yorumlarınızı yazarken lütfen bunu dikkate alınız. Aksi halde iletileriniz yayından kaldırılacaktır.
 

KATEGORİNİN HABERLERİ
BİJUTERİ IÇİN ALETLER
DESTEK MALZEMELERİ
IP VE TELLER
PHOTOSHOP OLMADAN NASILLAR?
2013 KIŞ - ŞAPKA MODASI
BAZILARI KASLI SEVER
Adınız:
 
Soyadınız:
 
Email:
   
Sikayet & Öneri:
 
Talebinizi Seçiniz :