Okunma Sayısı: 15075
CANLI YORUMLAR

Temel Kapatma Teknikleri

An­tik dö­nem­ler­den be­ri kul­la­nı­lan kol­ye ve bi­le­zik tasarımları için ba­sit­ten, ge­le­nek­se­le ya da mo­dern mal­ze­me­ler ile uygulanan metotlara kadar çok sa­yı­da ka­pat­ma tekniği var­dır.

An­tik dö­nem­ler­den be­ri kul­la­nı­lan kol­ye ve bi­le­zik tasarımları için ba­sit­ten, ge­le­nek­se­le ya da mo­dern mal­ze­me­ler ile uygulanan metotlara kadar çok sa­yı­da ka­pat­ma tekniği var­dır.

BOĞ­MA TEK­Nİ­Ğİ

Bi­ju­te­ri üre­ti­min­de çe­lik tel ve nay­lon ip­lik kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan boğ­ma tek­ni­ği, en çok kul­la­nı­lan ka­pat­ma şek­li­dir. Sı­ra ile ön­ce ipe bir me­tal bon­cuk son­ra bir cam bon­cuk ve tek­rar bir me­tal bon­cuk ge­çi­ri­lir. Son­ra tel ve­ya ip­lik, için­den geç­miş ol­du­ğu bü­tün mal­ze­me­le­rin için­den bir il­mek mey­da­na ge­ti­re­cek şe­kil­de tek­rar ge­çi­ri­lir. Düz ve­ya ya­rı yu­var­lak uç­lu bir pen­se kul­la­na­rak me­tal bon­cuk­lar sı­kı­lır ve ar­tan faz­la çe­lik tel ve­ya nay­lon ip ke­si­lir.

Ay­nı şe­kil­de, kop­ça­lı ka­pat­ma tek­ni­ği için; ipe ön­ce me­tal bon­cuk ge­çi­ri­lir, kop­ça­yı tak­tık­tan son­ra ip tek­rar me­tal bon­cuk­lar­dan ge­çi­ri­lip pen­se ile sa­bit­le­nir.

İL­MEK TEK­Nİ­Ğİ

Kol­ye­nin bü­tün sı­ra di­zi­le­ri bir ara­ya top­la­nıp, 0,6 mm ça­pın­da bir me­ta­lik tel­le bağ­lan­dık­tan son­ra ser­best ka­lan te­lin ucu, ka­pa­tı­cı­nın için­den ge­çi­ri­lir ve ka­pat­ma hal­ka­sı ta­kı­lır.

Yu­var­lak uç­lu bir pen­se ile faz­la tel ke­si­le­rek, il­mek şek­li ala­cak şe­kil­de kıv­rı­lır. Ka­pat­ma hal­ka­sı­nın uç­la­rı­nı iki pen­se­yi ay­nı an­da kul­la­na­rak (hal­ka­nın şek­li­ni boz­ma­ya­cak şe­kil­de) ara­la­nır, ka­pat­ma kan­ca­sı­nın için­den ara­la­nan hal­ka ge­çi­ri­lir ve tek­rar pen­se­ler kul­la­nı­la­rak hal­ka ilk ha­li­ne ge­ti­ri­lir. 

KAN­CA­LI KLİPS TEK­Nİ­Ğİ 

1. Cabochon­lu ip­lik ka­pa­ma ve­ya de­niz ka­bu­ğu adı da ve­ri­lir. Kan­ca­lı klip­sin iki hav­za­sı bu­lu­nur ve bun­lar ay­nı de­niz ka­buk­la­rı gi­bi bir­le­şik­tir. Bir uç­ta de­ko­ra­tif ka­pat­ma için bir hal­ka bu­lu­nur. Klip­sin bü­yük­lü­ğü içe ala­ca­ğı di­zi sı­ra­sı­na gö­re de­ği­şir. Bon­cuk di­zi­le­ri me­tal bon­cuk­tan ge­çi­ril­dik­ten son­ra, bon­cuk bir pense yar­dı­mı ile ezi­le­rek di­zi uç­la­rı tut­tu­ru­lur.

2. Ezil­miş me­tal bon­cuk, cabochon­lu ip­lik ka­pa­ma­nın içi­ne yer­leş­ti­ri­lir ve sık­ma­dan ka­pa­tı­lır. Ay­nı renk hal­ka ile kol­ye­nin bir ucu, klip­sin hal­ka­sı ile bir­leş­ti­ri­lir. Kol­ye­nin di­ğer ucun­da da ay­nı iş­lem­ler ger­çek­leş­ti­ri­lir.

  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
    
İLGİLİ HABERLER

Yorum Yaz

Yasal Uyarı:Bu iletişim platformunda yorum yazanların, bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site veya ziyaretçileriyle iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini, modaretörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen ilgili kişilere aittir. Sitemizde reklam unsuru içeren yorumlara ve yönlendirici linklere yer verilmemektedir. Yorumlarınızı yazarken lütfen bunu dikkate alınız. Aksi halde iletileriniz yayından kaldırılacaktır.
 

KATEGORİNİN HABERLERİ
YEŞİL DOKUNUŞLAR
RENKLERİN DEVİNİMİ
BROŞ ZARAFETİ
KISA SAÇ MODELLERİ
VÜCUT SÜSLEMESİNDE AŞIRILIK
ÜNLÜLER VE KÖPEKLERİ
Adınız:
 
Soyadınız:
 
Email:
   
Sikayet & Öneri:
 
Talebinizi Seçiniz :